Danh sách truyện của tác giả Get Backer

Ngục Thánh
C.2892 tuần trước
Ngục Thánh
C.8116 tuần trước
Thiên Đế Kiếm
C.30233 tuần trước
Thiên Đế Kiếm
C.130306 tuần trước