Danh sách truyện của tác giả Get Backer

Ngục Thánh
C.3034 tuần trước
Ngục Thánh
C.3035 tuần trước
Ngục Thánh
C.8143 tuần trước
Thiên Đế Kiếm
C.30260 tuần trước
Thiên Đế Kiếm
C.130332 tuần trước