Sinh Tử Biến
C.321 giờ trước
Hắc Vũ Chi Lâm
C.524 ngày trước
Phong Lưu Thánh Vương
C.42một tuần trước
Đế Vương Ký
C.45một tuần trước