Đế Chế Đại Việt
C.260một ngày trước
Lĩnh Nam Ký
C.125một ngày trước
Đế Vương Ký
C.477 tuần trước
Nhiếp Chính Đại Minh
C.812 tuần trước
Thủy Chiến
C.3612 tuần trước
Thủy Chiến
C.3612 tuần trước