Uyên ương đao
C.2216 tuần trước
Lá bài thứ XII
C.56260 tuần trước
Nếu…
C.3031 tuần trước
Long Phụng Ký
C.4106 tuần trước