Thần Vực
C.4một tuần trước
Vô Tận Cường Hóa
C.3892 ngày trước
Ta Là Một Tên Trộm
C.148một tuần trước
Vô Tận Cường Hóa
C.3893 ngày trước
Thủy Chiến
C.364 ngày trước
Đế Chế Đại Việt
C.192một ngày trước
Con Đường Vận Mệnh
C.113một tuần trước
Thủy Chiến
C.365 ngày trước